۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين -
22:15:49
ویژه همکاران | English
 
چشم انداز

 
  

شرکت خدمات فنی و مهندسی نویان بهینه شرکتی خواهد بود پویا ، کارآمد ، مشتری مدار و دانایی محور که با اتکا به فن آوریها و سیستمهای پیشرفته و با استفاده  از فرصتهای مناسب در فعالیتهای خدمات و تولیدات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری لازم در جهت توسعه خدمات و تولیدات ، از سطح شهر مشهد مقدس به سطح بین الملل تلاش می نماید. شرکت ما در سایه توجهات خداوند رحمان و عنایات حضرت ثامن الحج (علیه السلام) و با امید به عاقبت بخیری برای تمام همکاران

 

1. برخورداری از ثروت حلال فراوان

2. کسب ، حفظ و ارتقاء اعتبار در میان مخاطبین شرکت

3. برخورداری از آرامش و آسایش در حوزه های کاری ، اجتماعی و خانوادگی برای اعضای شرکت

 

سرلوحه تمام امور شرکت  قرار خواهد داد 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

شرکت خدمات فنی و مهندسی نویان بهینه شرکتی خواهد بود پویا ، کارآمد ، مشتری مدار و دانایی محور که با اتکا به فن آوریها و سیستمهای پیشرفته و با استفاده  از فرصتهای مناسب در فعالیتهای خدمات و تولیدات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری لازم در جهت توسعه خدمات و تولیدات ، از سطح شهر مشهد مقدس به سطح بین الملل تلاش می نماید. شرکت ما در سایه توجهات خداوند رحمان و عنایات حضرت ثامن الحج (علیه السلام) و با امید به عاقبت بخیری برای تمام همکاران

 

1. برخورداری از ثروت حلال فراوان

2. کسب ، حفظ و ارتقاء اعتبار در میان مخاطبین شرکت

3. برخورداری از آرامش و آسایش در حوزه های کاری ، اجتماعی و خانوادگی برای اعضای شرکت

 

سرلوحه تمام امور شرکت  قرار خواهد داد