۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين -
21:16:20
ویژه همکاران | English
 
اعضای هیئت مدیره

 

 

اعضای هیئت مدیره

 

   
رئیس هیئت مدیره نائب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل وعضو هیئت مدیره
مهندس جعفر ذوالفقاری مهندس مهدی سفیدمو مهندس مهدی تقوائی حسین زاده

 

 

 

 

 

 

معاونین

 

   

معاون بازرگانی وامور اقتصادی

وقائم مقام مدیرعامل

معاون فنی و تحقیقات معاون طراحی و مهندسی
مهندس جعفر ذوالفقاری مهندس سید جعفر مزاری مهندس حامد شیبانی فر

 

 

 

 

 

 

اعضای هیئت مدیره

 

   
رئیس هیئت مدیره نائب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل وعضو هیئت مدیره
مهندس جعفر ذوالفقاری مهندس مهدی سفیدمو مهندس مهدی تقوائی حسین زاده

 

 

 

 

 

 

معاونین

 

   

معاون بازرگانی وامور اقتصادی

وقائم مقام مدیرعامل

معاون فنی و تحقیقات معاون طراحی و مهندسی
مهندس جعفر ذوالفقاری مهندس سید جعفر مزاری مهندس حامد شیبانی فر