۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين -
21:10:57
ویژه همکاران | English
 
بهینه سازی مصرف انرژی (بخش کشاورزی)

 

 

-    بررسی راهکارهای پیک سایی  الکترو موتورهای کشاورزی در منطقه پایلوت ( خلیل آباد کاشمر)سال 83

-    طرح جامع تعیین الگوی مصرف انرژی الکتریکی الکترو موتورهای چاههای کشاورزی استان خراسان بزرگ سال 84

-    اجرای طرح مدیریت مصرف چاههای کشاورزی حوزه عملیات شرکت توزیع نیروی برق مشهد با هدف کاهش پیک سال 89

-    آموزش چاهداران و کاربران مربوطه با هدف مدیریت مصرف در چاههای کشاورزی از سال 88 تا کنون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    بررسی راهکارهای پیک سایی  الکترو موتورهای کشاورزی در منطقه پایلوت ( خلیل آباد کاشمر)سال 83

-    طرح جامع تعیین الگوی مصرف انرژی الکتریکی الکترو موتورهای چاههای کشاورزی استان خراسان بزرگ سال 84

-    اجرای طرح مدیریت مصرف چاههای کشاورزی حوزه عملیات شرکت توزیع نیروی برق مشهد با هدف کاهش پیک سال 89

-    آموزش چاهداران و کاربران مربوطه با هدف مدیریت مصرف در چاههای کشاورزی از سال 88 تا کنون