۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين -
21:26:24
ویژه همکاران | English
 
پژوهشی و تحقیقاتی
 
 
 
-   بررسی اثرات راه اندازهای نرم در آسانسور های خانگی و تجاری سال84
 
-   ممیزی انرژی ساختمان مرکزی گاز آذربایجان شرقی سال 87
 
-   ممیزی انرژی اداره مرکزی و ساختمان شماره 2 شرکت گاز استان زنجان سال 88
 
-   ممیزی انرژی ساختمان ستاد شرکت گاز آذربایجان غربی سال 89
 
-   ممیزی انرژی ساختمانهای شرکت گاز استان گیلان سال 87
 
-   ممیزی انرژی اداره گاز ناحیه بوکان، ساختمان اداری خوی و اداره گاز ارومیه سال 87
 
-   ممیزی انرژی نواحی 3و1 و منازل مسکونی شرکت گاز استان خراسان رضوی سال 87
 
-   ممیزی انرژی ساختمانهای شرکت گاز استان گلستان سال 88
 
-   ممیزی انرژی ساختمان مرکزی شرکت گاز استان خراسان رضوی سال 84
 
-   ممیزی انرژی شرکت گاز استان قم- ساختمانهای مرکزی CGS  ، کهک و مهمانسرا سال 87 
 
-   ممیزی انرژی ساختمان مرکزی و ایستگاههای تقلیل فشار شرکت گاز استان آذربایجان شرقی سال 87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-   بررسی اثرات راه اندازهای نرم در آسانسور های خانگی و تجاری سال84
 
-   ممیزی انرژی ساختمان مرکزی گاز آذربایجان شرقی سال 87
 
-   ممیزی انرژی اداره مرکزی و ساختمان شماره 2 شرکت گاز استان زنجان سال 88
 
-   ممیزی انرژی ساختمان ستاد شرکت گاز آذربایجان غربی سال 89
 
-   ممیزی انرژی ساختمانهای شرکت گاز استان گیلان سال 87
 
-   ممیزی انرژی اداره گاز ناحیه بوکان، ساختمان اداری خوی و اداره گاز ارومیه سال 87
 
-   ممیزی انرژی نواحی 3و1 و منازل مسکونی شرکت گاز استان خراسان رضوی سال 87
 
-   ممیزی انرژی ساختمانهای شرکت گاز استان گلستان سال 88
 
-   ممیزی انرژی ساختمان مرکزی شرکت گاز استان خراسان رضوی سال 84
 
-   ممیزی انرژی شرکت گاز استان قم- ساختمانهای مرکزی CGS  ، کهک و مهمانسرا سال 87 
 
-   ممیزی انرژی ساختمان مرکزی و ایستگاههای تقلیل فشار شرکت گاز استان آذربایجان شرقی سال 87