۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين -
21:39:26
ویژه همکاران | English
 
سمینارها
 
 -     مدرس سمینار مدیریت مصرف با  همکاری سازمان بسیج مهندسین استان خراسان رضوی سال 89
-     مدرس سمینار بهینه سازی مصرف انرژی در 16 اداره کل دولتی استان سیستان و بلوچستان سال 91
-     مدرس سمینار بهینه سازی مصرف انرژی در 18 اداره کل دولتی استان خراسان رضوی سال 83
-     مدرس سمینار ساختمانهای هوشمند از منظر انرژی در شرکت توزیع نیروی برق و نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان سال 90
-     مدرس سمینار آموزشی بهینه سازی مصرف انرژی در بیش از 30 مرکز دولتی
-     مدرس سمینار بهینه سازی مصرف انرژی در 18 اداره کل دولتی استان خراسان رضوی سال 83
-     مدرس سمینارمدیریت سبز  برگزارکننده سازمان محیط زیست استان البرز و مدیریت پسماند شهرداری کرج
-     مدرس سمینار بهینه سازی مصرف انرژی شرکت گاز استان گلستان
-     مدرس سمینار بهینه سازی مصرف انرژی شرکت گاز استان قم
-     مدرس سمینار بهینه سازی مصرف انرژی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
-     مدرس سمینار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام
-     مدرس سمینار بهینه ساز ی مصرف انرژی کارخانجات سیگارت- رشت 
 
 
 
 -     مدرس سمینار مدیریت مصرف با  همکاری سازمان بسیج مهندسین استان خراسان رضوی سال 89
-     مدرس سمینار بهینه سازی مصرف انرژی در 16 اداره کل دولتی استان سیستان و بلوچستان سال 91
-     مدرس سمینار بهینه سازی مصرف انرژی در 18 اداره کل دولتی استان خراسان رضوی سال 83
-     مدرس سمینار ساختمانهای هوشمند از منظر انرژی در شرکت توزیع نیروی برق و نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان سال 90
-     مدرس سمینار آموزشی بهینه سازی مصرف انرژی در بیش از 30 مرکز دولتی
-     مدرس سمینار بهینه سازی مصرف انرژی در 18 اداره کل دولتی استان خراسان رضوی سال 83
-     مدرس سمینارمدیریت سبز  برگزارکننده سازمان محیط زیست استان البرز و مدیریت پسماند شهرداری کرج
-     مدرس سمینار بهینه سازی مصرف انرژی شرکت گاز استان گلستان
-     مدرس سمینار بهینه سازی مصرف انرژی شرکت گاز استان قم
-     مدرس سمینار بهینه سازی مصرف انرژی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
-     مدرس سمینار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام
-     مدرس سمینار بهینه ساز ی مصرف انرژی کارخانجات سیگارت- رشت