۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين -
21:21:59
ویژه همکاران | English
 
ساخت نرم افزار
 
-         ساخت نرم افزار گزارش دهنده اطلاعات کیفیت توان شبکه انتقال برق خراسان
-         طراحی نرم افزار سیستم هوشمند کنترل و مانیتورینگ مرکزی موتور خانه ها
-         طراحی نرم افزار کانون (نرم افزار جامع نظارت بر نصب لوازم اندازه گیری شرکت های توزیع برق)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-         ساخت نرم افزار گزارش دهنده اطلاعات کیفیت توان شبکه انتقال برق خراسان
-         طراحی نرم افزار سیستم هوشمند کنترل و مانیتورینگ مرکزی موتور خانه ها
-         طراحی نرم افزار کانون (نرم افزار جامع نظارت بر نصب لوازم اندازه گیری شرکت های توزیع برق)