۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين -
22:29:54
ویژه همکاران | English
 
ممیزی انرژی

 

 

ممیزی انرژی، شناسایی مشکلات هدر رفت و یا پایین بودن راندمان انرژی در یک ساختمان یا صنعت ، اندازه گیری میزان انحراف از استاندارد های موجود و ارائه راهکارهای مناسب می باشد .این عمل معمولا توسط یک شرکت یا گروه مشاور که خارج از سازمان می باشند انجام می گیرد .پس به صورت مختصر ممیزی انرژی شامل شناسایی وضعیت موجود ، اندازه گیری پارامترهای مختلف انرژی و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات و بالا بردن راندمان و بهره وری می باشد .  

 
 

 

 

 

ممیزی انرژی، شناسایی مشکلات هدر رفت و یا پایین بودن راندمان انرژی در یک ساختمان یا صنعت ، اندازه گیری میزان انحراف از استاندارد های موجود و ارائه راهکارهای مناسب می باشد .این عمل معمولا توسط یک شرکت یا گروه مشاور که خارج از سازمان می باشند انجام می گیرد .پس به صورت مختصر ممیزی انرژی شامل شناسایی وضعیت موجود ، اندازه گیری پارامترهای مختلف انرژی و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات و بالا بردن راندمان و بهره وری می باشد .