۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين -
21:20:3
ویژه همکاران | English
 
اجرای راهکاری های ممیزی انرژی با اولوت

 

ممیزی انرژی به خودی خود باعث کاهش یا بهینه شدن مصرف انرژی نمی گردد .بلکه اجرای دستورالعمل ها و راهکارهای پیشنهاد شده توسط مشاور انرژی باعث کاهش یا بهینه شدن مصرف می شود .این راهکارها از چند منظر قابل تقسیم بندی می باشند یا از منظر هزینه که می توان به راهکارهای بی هزینه ، کم هزینه و پر هزینه تقسیم نمود و یا از منظر بازگشت سرمایه که می توان به کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تفکیک کرد.
 
 
 
 
 
 
 

 

ممیزی انرژی به خودی خود باعث کاهش یا بهینه شدن مصرف انرژی نمی گردد .بلکه اجرای دستورالعمل ها و راهکارهای پیشنهاد شده توسط مشاور انرژی باعث کاهش یا بهینه شدن مصرف می شود .این راهکارها از چند منظر قابل تقسیم بندی می باشند یا از منظر هزینه که می توان به راهکارهای بی هزینه ، کم هزینه و پر هزینه تقسیم نمود و یا از منظر بازگشت سرمایه که می توان به کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تفکیک کرد.