۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين -
22:38:30
ویژه همکاران | English
 
آموزش برای توسعه پایدار

 

 

یکی از مهمترین اقدامات در مباحث اصلاح الگوی مصرف ، مباحث آموزشی ، آگاهسازی و فرهنگسازی می باشد که با مدون نمودن آموزشهای عمومی و تخصصی می توان در سطوح مدیریتی ، کارمندی ، گروههای فنی ، مدارس ، معلمین و ...، فرهنگی را پایه گذاری نمود که بسیاری از موانع از جلوی راه اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی برداشته شود .این امر در تمام دنیا اثبات شده است و در کشور ما نیز نتایج بسیار مطلوبی در بر داشته است . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکی از مهمترین اقدامات در مباحث اصلاح الگوی مصرف ، مباحث آموزشی ، آگاهسازی و فرهنگسازی می باشد که با مدون نمودن آموزشهای عمومی و تخصصی می توان در سطوح مدیریتی ، کارمندی ، گروههای فنی ، مدارس ، معلمین و ...، فرهنگی را پایه گذاری نمود که بسیاری از موانع از جلوی راه اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی برداشته شود .این امر در تمام دنیا اثبات شده است و در کشور ما نیز نتایج بسیار مطلوبی در بر داشته است .