۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين -
23:13:50
ویژه همکاران | English
 
کسب گواهینامه ISO 50001 در راستای برقراری سیستم

 

 

ایجاد سیستم جامع مدیریت انرژی و پایش کلیه فرایندهای مرتبط با آن امری موثر و امتحان شده است که علاوه بر افزایش راندمان ، موجب کاهش هزینه های مصرفی انرژی خواهد شد چرا که با اطلاع مدیران ارشد از وضعیت مصرف انرژی و مقایسه آن با سالهای گذشته ، تصمیمات بسیار مناسبی قابل اخذ می باشد . همچنین با برآوردهای انجام شده برای سالهای آینده می توان برنامه ریزی مناسبی برای رفع موانع و جلوگیری از اتفاقات و موارد مشابه انجام داد . لذا تلاش برای اخذ سیستم جامع و یکپارچه مدیریت انرژی علاوه بر رسیدن به اهداف مطابق موارد فوق الذکر ، هر مجموعه را دارای مدیر انرژی و متولی امر انرژی بصورت مدون و معین می نماید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایجاد سیستم جامع مدیریت انرژی و پایش کلیه فرایندهای مرتبط با آن امری موثر و امتحان شده است که علاوه بر افزایش راندمان ، موجب کاهش هزینه های مصرفی انرژی خواهد شد چرا که با اطلاع مدیران ارشد از وضعیت مصرف انرژی و مقایسه آن با سالهای گذشته ، تصمیمات بسیار مناسبی قابل اخذ می باشد . همچنین با برآوردهای انجام شده برای سالهای آینده می توان برنامه ریزی مناسبی برای رفع موانع و جلوگیری از اتفاقات و موارد مشابه انجام داد . لذا تلاش برای اخذ سیستم جامع و یکپارچه مدیریت انرژی علاوه بر رسیدن به اهداف مطابق موارد فوق الذکر ، هر مجموعه را دارای مدیر انرژی و متولی امر انرژی بصورت مدون و معین می نماید .