۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين -
22:15:12
ویژه همکاران | English
 
برقراری نظام تشویق و تنبیه

 

 

 اگر رویکرد مدیران ارشد هر مجموعه ، حساسیت نسبت به میزان مصرف انرژی در آن مجموعه باشد .بالطبع بسیاری از مشکلات پیش رو حل می شود . لذا از بارزترین اقدامات، انتخاب کارکنان ، پرسنل ، دانش آموزان و مدیران برتر در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی و تشویق نمودن آنها می باشد و در برخی از موارد تنبیه و یا جریمه افرادی که تعهدی نسبت به مقوله مصرف انرژی در مجموعه ندارند نیز می توان گامی مثبت در ایجاد بستر و فرهنگ مصرف صحیح انرژی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اگر رویکرد مدیران ارشد هر مجموعه ، حساسیت نسبت به میزان مصرف انرژی در آن مجموعه باشد .بالطبع بسیاری از مشکلات پیش رو حل می شود . لذا از بارزترین اقدامات، انتخاب کارکنان ، پرسنل ، دانش آموزان و مدیران برتر در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی و تشویق نمودن آنها می باشد و در برخی از موارد تنبیه و یا جریمه افرادی که تعهدی نسبت به مقوله مصرف انرژی در مجموعه ندارند نیز می توان گامی مثبت در ایجاد بستر و فرهنگ مصرف صحیح انرژی باشد.