۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين -
21:57:2
ویژه همکاران | English
 
اخبار و مقالات
برگزاری دوره های آموزشی مدیریت مصرف در مدارس شهرستان زاهدان

تاریخ ایجاد   پنجشنبه 26 تير 1393  تعدادمشاهده  5638 بازگشت

 

 

  

 

 به منظور ترویج فرهنگ صرفه جـوئی انـرژی، در مدارسی از مقاطع مختلف تحصیلی در شهرستان زاهدان طرح آموزش مدیریت مصرف برق اجرائی گردید. این طرح با هدف تغییر نگرش و رفتار دانـش آمـوزان نسـبت به بهینه سازی مصرف انرژی با نظارت شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان و توسط شرکت نویان بهینه به اجرا درآمد.

 

 

در کنار رویکردهای فنـی و مهندسـی جهــت بهینــه ســازی مصــرف انــرژی ، اتخــاذ رویکردهــای اجتمــاعی از قبیــل آمــوزش و آگاهســازی، اطــلاع رســانی و اصلاح رفتارها و هنجارهای مربوط به این موضوع نیـز امـری بسیار ضروری است تا بتـوان از ایـن طریـق نگـرش و رفتـار مصرف کنندگان انرژی با استفاده از شیوه های صحیح علمـی و کاربردی بر اصول روان شناختی و جامعه شناختی به سمت منطقی کردن الگوی مصرف انرژی هدایت شود . در این رویکرد که مبتنی بر آموزش و آ گاهسازی اسـت بر تغییر نگرش ، افزایش انگیزش با تشـویق افـراد، حسـاس ســازی و ایجــاد نگــرش رفتــاری در خصــوص بهینــه ســازی مصرف انرژی در بین دانش آموزان تأکید می‏شود رفتار صرفه جوئی افراد بر اساس اندیشه هـا و نگـرش هـای آنان شـکل مـی گیـرد و هرگونـه تغییـر در رفتارهـای پایـدار مستلزم تغییرات ابتدائی در نگرش هاست .
 
 
 

نظرات در مورد:برگزاری دوره های آموزشی مدیریت مصرف در مدارس شهرستان زاهدان

نام شما:
نظر شما:
افزودن نظر